(Pre-event) วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

เวลายุโรปกลาง [ เวลาไทย ]

10:00 - 12:00 [ 15:00 - 17:00 ]

กิจกรรมเวิร์คช็อป และทำความรู้จักกัน

Schedule
Screen Shot 2021-02-09 at 21.49.01.png

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

เวลายุโรปกลาง [ เวลาไทย ]

09:00 - 09:30 [ 14:00 - 14:30 ]

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป ครั้งที่ 10

  • ผู้แทนภาคีเครือข่ายองค์กรนักเรียนไทยในทวีปยุโรป กล่าวรายงาน

  • นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวให้โอวาท

  • นางสาววัชราพร รัตนยานนท์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานเอกอัครทูต ณ กรุงลอนดอน กล่าวให้โอวาท

  • ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวให้โอวาท

  • ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน

09:35 - 09:55 [ 14:35 - 14:55 ]
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Future of education" โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

09:55 - 10:15 [ 14:55 - 15:15 ]
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Knowledge management กับการพัฒนานวัตกรรมไทย" โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

10:25 - 11:10 [ 15:25 - 16:10 ]
กิจกรรมเสวนาและสร้างเครือข่าย วันที่ 1

  • ห้องที่ 1 (ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ อ.ดารณี เลหโตเน็น)

  • ห้องที่ 2 (ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ และ ดร.วีรพล เพชรานนท์)

11:20 - 13:00 [ 16:20 - 18:00 ]

การนำเสนอปากเปล่า วันที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

เวลายุโรปกลาง [ เวลาไทย ]

09:00 - 09:2014:00 - 14:20 ]

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "องค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) สกว.

09:20 - 09:40 14:20 - 14:40 ]

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางงานวิจัยกับสังคมไทยในอนาคต" โดย ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

09:50 - 10:35 [ 14:50 - 15:35 ]

กิจกรรมเสวนาและสร้างเครือข่าย วันที่ 2

ห้องที่ 1 (ผศ.ชล บุนนาค และ ดร.พีระพันธ์ จิตราภิรมย์)

ห้องที่ 2 (ดร.กาญจนา วานิชกร และ ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์)

10:45 - 12:45 15:45 - 17:45 ]

การนำเสนอปากเปล่า วันที่ 2

12:50 - 13:30 17:50 - 18:30 ]

พิธีปิด