วิทยากรพิเศษ

Keynote Speakers

Screen Shot 2021-02-09 at 21.49.01.png
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Future of Education

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Knowledge management กับการพัฒนานวัตกรรมไทย

ผศ.ชล บุนนาค

ผศ.ชล บุนนาค

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) สกว.

องค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.กาญจนา วานิชกร

ดร.กาญจนา วานิชกร

รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ทิศทางงานวิจัยกับสังคมไทยในอนาคต