Screen Shot 2021-02-09 at 21.49.01.png

ภาคีเครือข่ายองค์กรนักเรียนไทยในทวีปยุโรป

ภาคีเครือข่ายองค์กรนักเรียนไทยในทวีปยุโรป (Network of Thai Student Organizations in Europe) เกิดจากการรวมตัวกันของสมาคมและกลุ่มนักเรียนไทยจากหลากหลายประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 อันประกอบไปด้วย

  • สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

  • สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์

  • สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

  • สมาคมนักเรียน ไทยในสมาพันธรัฐสวิส

  • กลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม

 

ภาคีเครือข่ายองค์กรนักเรียนไทยในทวีปยุโรป เป็นพื้นที่กลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของสมาคมและกลุ่มนักเรียนไทยในทวีปยุโรป รวมทั้งเป็นช่องทางหลักในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งในเชิง วิชาการและสันทนาการ อาทิงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (TSAC) และงานอื่นๆ ที่อาจมีร่วมกัน ในอนาคต

Screen Shot 2021-02-09 at 21.49.01.png