13320346_241875942846232_599716297720875
13323345_241866849513808_571366408102240
Screen Shot 2021-02-09 at 21.49.01.png
Screen Shot 2021-02-09 at 21.49.01.png

ที่มาและความสำคัญ

ตามที่ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ ภาคีเครือข่ายองค์กรนักเรียนไทยในทวีปยุโรป โดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส และกลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 10 (TSAC 2021) ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบการประชุมวิชาการออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั้งจากประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ไปจนถึงจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

งานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Sciences to society - ศาสตร์สู่สังคม” อันเป็นแนวคิดที่สำคัญยิ่ง เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยสำคัญที่ประชาคมโลกต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกว่าที่เคย การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกกับนานาอารยประเทศ และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านความท้าทายดังกล่าว

โดยงานประชุมวิชาการนี้จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนและผนวกรวมองค์ความรู้หลากหลายสาขา ระหว่างบุคลากร นักศึกษาไทยที่ประกอบอาชีพและศึกษาในทวีปยุโรป และภาคพื้นทวีปอื่นๆ แล้วถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวกลับคืนสู่สังคมไทยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตอบรับกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) อาทิ การเตรียมองค์ความรู้ บุคลากรและการสร้างเครือข่ายบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตจาก 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (First and New S-curve) ร่วมกับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) ในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับบริบทสังคมไทย รวมไปถึงส่งออกนวัตกรรมดังกล่าวไปยังนานาอารยประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 3 ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นอกจากกิจกรรมหลักในวันงานแล้ว งานประชุมวิชาการนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะความสามารถทางสังคม (Soft skills) แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนเพื่อสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายที่จะส่งสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

อนึ่ง กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปมีจุดเด่นทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่หลากหลาย อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และเครื่องมือแพทย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการแพทย์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และราชอาณาจักรเบลเยียม มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร

 

นอกจากนี้กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปยังเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้กับประเทศไทย ในการประยุกต์นำองค์ความรู้และผลลัพธ์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ด้านต่างๆ ถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศของตนในก้าวสู่ประเทศชั้นนำในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ ตัวอย่างอันเห็นได้ชัดเจน เช่น ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง รวมไปถึงการมีพื้นที่สำหรับเกษตรกรรมจำกัด ด้วยการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและมีเป้าประสงค์ชัดเจนในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยองค์ความรู้ที่สั่งสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่สร้างรายได้จากสินค้าทางการเกษตรสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับที่ 17 ของโลก ณ ปัจจุบัน

การจัดงานประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือเชิงนวัตกรรมระหว่างนักเรียนไทย หน่วยงานในประเทศไทย และหน่วยงานในทวีปยุโรป เพื่อขยายผลไปสู่ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นแนวทางเชิงนโยบายให้กับประเทศไทยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อให้นักเรียนไทยในทวีปยุโรปตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในฐานะนักเรียนต่อสังคมไทย และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ประชาคมโลก

  2. เพื่อสนับสนุนความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนไทยในทวีปยุโรป

  3. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในด้านความสามารถทางวิชาการและภูมิหลังทางสังคม รวมทั้งกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต

  4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางการวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าของประเทศไทย